loading

Ładowanie...

Informacja dotycząca egzaminu państwowego na przewodnika górskiego

Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem uprzejmie informuje, że Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla kandydatów na Przewodników Górskich Tatrzańskich ustalił termin przeprowadzenia ww. egzaminu na obszar Tatr.

Egzamin odbędzie się w dwóch terminach:

  • 1 termin w dniach 24-26 maja 2017 roku, w tym:

24 maja 2017 r. godz. 10,00 – część pisemna egzaminu teoretycznego,

godz. 12,00 – część ustna egzaminu teoretycznego,

25-26 maja 2017 r. – część praktyczna egzaminu w terenie;

  • 2 termin w dniach 7-9 czerwca 2017 roku, w tym:

7 czerwca 2017 r. godz. 10,00 – część pisemna egzaminu teoretycznego,

godz. 12,00 – część ustna egzaminu teoretycznego,

8-9 czerwca 2017 r. – część praktyczna egzaminu w terenie.

Część pisemna i ustna egzaminów teoretycznych odbędzie się w siedzibie PTTK Oddział Tatrzański w Zakopanem, ul. Krupówki 12.

         Informacja o miejscu i godzinie rozpoczęcia egzaminów praktycznych zostanie podana w dniu 24 maja 2017 r. podczas części ustnej egzaminu teoretycznego (dotyczy 1 terminu egzaminu) oraz w dniu 7 czerwca 2017 r. podczas części ustnej egzaminu teoretycznego (dotyczy 2 terminu egzaminu).

Szczegółowe zasady postępowania egzaminacyjnego określa rozdział 4 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego (Dz. U. z 2014 r. poz. 868).

Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznych egzaminów oraz główne punkty tras egzaminacyjnych (zgodnie z § 19 ust. 4 ww. rozporządzenia) zostaną umieszczone w miejscach ogólnie dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów.

Przypominam, że:

  • egzamin jest przeprowadzany, jeżeli do egzaminu zostało dopuszczonych, co najmniej 10 kandydatów,
  • opłata egzaminacyjna nie obejmuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, zakwaterowania oraz wyżywienia (zgodnie z art. 25 ust. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych – tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 187 z późn. zm.),
  • zgodnie z art. 25 ust. 8 ww. ustawy opłaty wniesionej przez ZO PTTK – nie zwraca się z wyjątkiem przypadku, w którym kandydat na przewodnika górskiego zawiadomi urząd marszałkowski na piśmie o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie co najmniej 14 dni przed egzaminem – (dotyczy osób, które nie przystąpiły do egzaminu),
  • opłata za część praktyczną egzaminu w przypadku niedopuszczenia do tej części egzaminu podlega zwrotowi w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia wyników części teoretycznej egzaminu (zgodnie z art. 25 ust. 9 ww. ustawy),
  • osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana okazać dowód tożsamości,
  • osoba przystępująca do egzaminu powinna posiadać numer rachunku bankowego, na który zostanie przelany ewentualny zwrot za część praktyczną egzaminu.

 

Jednocześnie informujemy, że do pierwszego terminu egzaminu państwowego zostanie dopuszczonych 50 % uczestników kursu, tj. 28 osób.

Zgłoszenia prosimy dokonywać u Starościny Kursu Pani Weroniki Błaszkiewicz.

 

V-ce Prezes ZO PTTK

Marek Nodzyński

Udostępnij