loading

Ładowanie...

Informacje dotyczące egzaminu państwowego kursu przewodnickiego

Informacje dla uczestników kursu na przewodnika górskiego tatrzańskiego organizowanego przez ZO Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem

 

w załączeniu druk wniosku o przystąpienie do egzaminu państwowego na przewodnika górskiego oraz krótka informacja :

 • wniosek można otrzymać w siedzibie ZO PTTK, ul. Krupówki 12 ;
 • po wypełnieniu należy go złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia

30 IV 2017 roku do ZO PTTK – dokument zostanie dostarczony do Urzędu Marszałkowskiego przez ZO PTTK ;

 • wpłata za egzamin zostanie uiszczona przez ZO PTTK z pieniędzy kursowych.

Egzamin poprawkowy dopuszczający do egzaminu państwowego oraz egzamin dla osób, które nie uczestniczyły w pierwszym terminie odbędzie się w dniu

29 stycznia 2017 roku o godzinie 12 00 w siedzibie Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK przy ul. Krupówki 12.

Termin ten jest ostateczny na zakończenie szkolenia pozwalającego przystąpić  do egzaminu państwowego dającego uprawnienia przewodnika górskiego tatrzańskiego III klasy.

Osoby, które nie zaliczą egzaminu będą musiały się umawiać indywidualnie z Kierownikiem Kursu na zdawanie pisemne egzaminu w okresie od 1 II 2017 r. do 1 IV 2017 r.

 

Informacja jak będzie wyglądał egzamin państwowyna przewodnika tatrzańskiego III klasy –wynika to z przepisów Ustawy (Dz. U. z 2014 roku poz. 868) 

 

 1. Egzamin składa się z dwóch części:

– teoretycznej – obejmującej zagadnienia, dla których szkolenia przewidują zajęcia teoretyczne

– praktycznej – obejmującej zagadnienia, dla których programy szkolenia przewidują zajęcia praktyczne.

 1. Część teoretyczna egzaminu składa się ze sprawdzianu pisemnego i sprawdzianu ustnego.
 2. Część teoretyczną egzaminu przeprowadza się w sali egzaminacyjnej, w warunkach umożliwiających egzaminowanym samodzielną pracę.
 3. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana okazać dokument tożsamości w celu weryfikacji tożsamości.
 4. Komisja egzaminacyjna sprawuje nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu i może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się materiałami pomocniczymi, pomagała innym uczestnikom egzaminu lub zakłócała przebieg egzaminu.

 

 

 1. Do egzaminu na przewodnika górskiego klasy III przeprowadzony jest sprawdzian pisemny, który trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań jednokrotnego wyboru.
 2. Sprawdziany pisemne są oznaczone kodem.
 3. Każde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób:

– odpowiedź prawidłowa – 1 punkt;

– odpowiedź nieprawidłowa albo brak odpowiedzi – 0 punktów.

 1. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu pisemnego jest uzyskanie co najmniej 20 punktów.

 

 

 1. Do egzaminu na przewodnika górskiego klasy III, do sprawdzianu ustnego dopuszcza się osoby, które zaliczyły sprawdzian pisemny.
 2. Sprawdzian ustny polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.
 3. Każdy z zestawów składa się z trzech pytań.
 4. Każdy egzaminator ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając od 0 do 5 punktów.
 5. Warunkiem zaliczenia sprawdzianu ustnego jest uzyskanie przez zdającego co najmniej 9 punktów łącznie za wszystkie odpowiedzi od wszystkich egzaminatorów oraz uzyskanie co najmniej 1 punktu za każdą odpowiedź od każdego z egzaminatorów.

 

 

 1. Część praktyczna egzaminu trwa 2 dni i odbywa się w warunkach górskich na obszarze uprawnień, o które ubiega się osoba przystępująca do egzaminu.
 2. Do części praktycznej egzaminu dopuszcza się osoby, które zaliczyły część teoretyczną egzaminu.
 3. Część praktyczna egzaminu obejmuje od 3 do 5 zadań.
 4. Komisja egzaminacyjna na co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem egzaminu podaje do publicznej wiadomości w miejscach ogólnie dostępnych w urzędzie marszałkowskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu marszałkowskiego.
 5. Główne punkty trasy egzaminacyjnej.
 6. Sposób oceniania dotyczący poszczególnych rodzajów zadań egzaminacyjnych stosowany podczas przeprowadzania części praktycznej egzaminu.

 

Pobierz wniosek o przystąpienie do egzaminu

Udostępnij