loading

Ładowanie...

Regulamin testu dopuszczającego do egzaminu państwowego kursu na przewodnika tatrzańskiego klasy III

 REGULAMIN

ZASADY :

 

  1. Przed wejściem na salę egzaminacyjną osoba przystępująca do egzaminu jest obowiązana okazać dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem.
  2. Osoba sprawująca nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu może wykluczyć z egzaminu osobę, która podczas egzaminu korzystała z cudzej pomocy, posługiwała się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi min. przekazując drogą elektroniczną lub telefonem zdjęcia pytań, pomagała innym uczestnikom egzaminu lub w inny sposób zakłócała przebieg egzaminu.
  3. Podczas egzaminu zdający może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody osoby sprawującej nadzór nad prawidłowym przebiegiem egzaminu. Przed opuszczeniem sali zdający przekazuje pracę sekretarzowi zespołu egzaminacyjnego.
  4. Prace pisemne są oznaczone imieniem i nazwiskiem.
  5. Część pisemna egzaminu trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 80 pytań.
  6. Odpowiedź prawidłowa – 1 punkt.
  7. Odpowiedź nieprawidłowa lub brak odpowiedzi – 0 punktów.
  8. Test jest zaliczony przy uzyskaniu co najmniej 56 punktów.

 

 

 

Przyjęto do wiadomości i stosowania

 

 

 

 

…………………………………………………….

(czytelny podpis zdającego)

Udostępnij