loading

Ładowanie...

Skrót projektu

1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

1.1 Wnioskodawca  Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego”

1.2. Tytuł projektu Utworzenie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych

1.4 Priorytet   Numer 3  Wsparcie inicjatyw lokalnych (mikroprojekty)

 

EFRR (EUR) Współfinansowanie krajowe z budżetu państwa (EUR) Wkład własny (EUR) Suma (EUR)
39100,00 4600,00 2300,00 46000,00
Procent dofinansowania (%) Procent współfinansowania krajowego z budżetu państwa (%) Procent wkładu własnego (%) Suma (%)
85 10 5 100

 

1 .6 Miejsce realizacji projektu

Kraj Województwo Podregion Powiat Gmina
Polska małopolskie nowosądecki tatrzański Zakopane
Polska małopolskie nowosądecki tatrzański Kościelisko
Słowacja Środkowa Słowacja kraj żyliński Twardoszyn Zuberec
Słowacja Środkowa Słowacja kraj żyliński Liptowski Mikulasz Pribylina
Słowacja Wschodnia Słowacja kres preszowski Poprad Wysokie Tatry

2. PARTNERSTWO

2.1 Wnioskodawca
Nazwa wnioskodawcy Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Oddziału „Tatrzańskiego”
Forma prawna stowarzyszenie
Ulica, numer domu Krupówki 12
Kod , Miejscowość 34-500 Zakopane
Województwo małopolskie
Powiat tatrzański
Telefon +48 18 20 630 12
E-mail biuro@zakopanepttk.pl
Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, Ewidencji Działalności Gospodarczej, Instytucji Kultury itp. – jeśli dotyczy KRS 0000054270
NIP 736 – 10 – 39 – 820
REGON 490 582 235
2.1.1 Dane personalne osoby/osób prawnie upoważnionej/ych do podpisania umowy o dofinansowania projektu ze środków EFRR (zgodnie ze statutem lub regulaminem organizacyjnym)
Imię i nazwisko Jan Palider
Funkcja w instytucji aplikującej Prezes Zarządu
Imię i nazwisko Stanisław Zwijacz
Funkcja w instytucji aplikującej Skarbnik
2.1.2 Koordynator projektu
Imię i nazwisko Stanisław Apostoł
Funkcja w instytucji aplikującej Sekretarz Zarządu
Telefon kontaktowy +48 660 780 836
E-mail apogeo@vp.pl

 

2.3 Partner zagraniczny**
Nazwa podmiotu ZAKLADNA SKOLA S MATERSKOU SKOLOU
Forma prawna państwowa szkoła podstawowa
Ulica, numer domu Andreja Bażika 20
Kod pocztowy, Obec 027 32 Zuberec
Okres Twardoszyn
Kraj Żyliński
Osoba odpowiedzialna za realizację projektu Mgr. Marta Simicakova
Telefon 00421 43 5395 121
Fax 00421 43 5395 121
E-mail zs@zszuberec.edu.sk

 

2.5 Jakość partnerstwa transgranicznego
Wspólne przygotowanie projektu Tak x opis Partnerzy w trakcie dotychczasowej współpracy programowej wspólnie przygotowali ideę projektu, wspólnie zaplanowali działania oraz przygotowali i podpisali Porozumienie Partnerskie.
Nie
Wspólna realizacja projektu Tak X opis
 • wspólne opracowanie programu zajęć pozaszkolnych z zakresu historii szlaków transgranicznych,
 • wspólne prowadzenie szkolenia młodzieży na tematy j.w.,
 • wspólna organizacja Tatrzańskiego Rajdu  Transgranicznego
 • wspólna organizacja 6 wycieczek
 • wspólny konkurs na fotografie i opisy szlaków transgranicznych,
 • wspólne wydanie polsko-słowackiego kalendarza „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne – 2011”
 • wspólne wydanie polsko-słowackiego przewodnika turystycznego „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne”
Nie

 

 

2.1 Wnioskodawca

3. OPIS PROJEKTU

3.1 Uzasadnienie projektu

Przez wiele lat polsko-słowacka granica w Tatrach dzieliła te góry na dwie części. Turyści zarówno od polskiej, jak słowackiej strony, po dojściu do granicy państwa nie mogli jej przekroczyć i musieli wracać skąd przyszli. Wyjątkami były: przejście graniczne na Rysach i, uruchomione znacznie później, przejście na Magurze Witowskiej. Sytuację diametralnie zmieniło przystąpienie Polski i Słowacji do układu Schengen. Od tej pory granicę można przekraczać w każdym miejscu, gdzie umożliwia to istniejący szlak turystyczny. Miejsc takich na terenie Tatr i Magury Witowskiej jest 9 i tym samym liczba tatrzańskich szlaków transgranicznych wzrosła do dziewięciu. Problem jednak tkwi w braku promocji tych nowych możliwości zwiedzania Tatr. Wieloletni nawyk powoduje, że zarówno turyści od polskiej, jak i od słowackiej strony, po dojściu do granicy nadal zawracają na stronę z której przyszli. Na rynku wydawniczym brak jest przewodników opisujących przejścia transgraniczne. Brak jest nawet podstawowych informacji w zakresie czasu niezbędnego do pokonania transgranicznego szlaku np. z Morskiego Oka do Szczyrbskiego Jeziora.
Kolejnym problemem jest zmniejszające się wykorzystanie miejsc noclegowych w tatrzańskich schroniskach, spowodowane faktem, że do każdego punktu Tatr zarówno po polskiej jak i po słowackiej stronie można dotrzeć w ciągu jednodniowej wycieczki. Szlaki transgraniczne wymagają w większości dwudniowej marszruty, toteż ich promowanie ożywi gospodarczo tatrzańskie schroniska po obu stronach granicy.
Problemem jest również brak znajomości wśród młodzieży polskiej Tatr słowackich, a także wśród młodzieży słowackiej Tatr polskich. Mimo, że widzą z okna „zagraniczne” szczyty, nie potrafią nawet ich nazwać.
Niniejszy projekt ma służyć rozwiązaniu powyższych problemów, poprzez wypromowanie nowego produktu turystycznego, który pojawił się z chwilą przystąpienia Polski i Słowacji do układu z Schengen, to jest – sieci tatrzańskich szlaków transgranicznych. Promotorami Szlaków będzie polska i słowacka młodzież, spośród której wyłonieni zostaną autorzy przewodnika i fotografii Szlaków. Nad długoterminowymi zmianami czuwać będzie Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych, które powstanie przy Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem. Zadaniem Centrum będzie długofalowa promocja Szlaków Transgranicznych, poprzez organizowanie corocznych konkursów literackich, fotograficznych i filmowych, dotyczących tychże Szlaków.
W rezultacie, długotrwałymi efektami projektu, gwarantowanymi skuteczną działalnością Centrum, będą: 

 • zwiększenie atrakcyjności turystycznej Tatr po obu stronach granicy, poprzez wypromowanie transgranicznych szlaków,
 • promowanie walorów przyrodniczych będących w zasięgu szlaków transgranicznych,
 • cykliczna organizacja rajdu „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne”,
 • poprawa jakości kształcenia młodzieży polskiej i słowackiej w zakresie znajomości Tatr.

 

3.2 Cele projektu

Celem ogólnym projektu jest nawiązanie i wzmocnienie bezpośrednich kontaktów pomiędzy młodzieżą polską i słowacką na terenach przygranicznych, a w szczególności pomiędzy młodzieżą gimnazjalną z Zakopanego a uczniami szkoły podstawowej w Zubercu. 

Celami bezpośrednimi projektu są: 

 • wzmocnienie zacieśniającej się polsko-słowackiej współpracy turystycznej, poprzez wzbogacenie jej o sieć szlaków transgranicznych;
 • zwiększenie zainteresowań turystyką tatrzańską (szczególnie wśród młodzieży terenów przygranicznych) poprzez organizację wspólnego rajdu, wycieczek a także powierzenie młodzieży napisania dwujęzycznego przewodnika i wykonania do niego fotografii;
 • wypromowanie niedostępnych dotychczas walorów przyrodniczych;
 • stworzenie i wyposażenie stałej struktury – Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych, które działać będzie przy Oddziele Tatrzańskim PTTK w Zakopanem, a którego zadaniem podstawowym będzie promocja turystyki aktywnej w zakresie polsko-słowackich szlaków transgranicznych,
 • ożywienie gospodarcze zarówno w zakresie działalności schronisk górskich, jak i całego regionu (nowa atrakcja = wzrost liczby turystów).

 

3.3 Grupy docelowe

Bezpośrednimi beneficjentami projektu będą:

 • grupa młodzieży gimnazjalnej z Zakopanego (45 osób) wraz z opiekunami,
 • grupa młodzieży ze szkoły w Zubercu (45 osób) wraz z opiekunami.

Szerszym oddziaływaniem projektu objęci zostaną:

 • instytucje państwowe i samorządowe, domy kultury, szkoły, stowarzyszenia oraz osoby fizyczne z rejonu pogranicza, które otrzymają przewodnik „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne” oraz kalendarz,
 • mieszkańcy pogranicza, którzy korzystać będą mogli ze szlaków transgranicznych oraz z informacji dostarczanych przez Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych,
 • przewodnicy tatrzańscy, poprzez nowe źródło pozyskiwania specjalistycznych informacji w zakresie szlaków transgranicznych,
 • czytelnicy strony internetowej (mieszkańcy obydwu krajów),
 • pracownicy branży turystycznej pogranicza obydwu krajów – poprzez zwiększenie obrotów w branży, związane ze zwiększonym ruchem turystycznym na szlakach transgranicznych.

 

3.4 Okres realizacji projektu

3.4.1 Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu Rok 2009 Miesiąc grudzień
3.4.2 Planowany termin  zakończenia projektu Rok 2011 Miesiąc styczeń
3.4.3 Długość trwania projektu w miesiącach 14

 

3.5 Opis działań

1. Konferencja programowa – spotkanie Wnioskodawcy z nauczycielami polskimi i słowackimi dla ustalenia ramowego programu nauczania w zakresie znaczenia w  historii i współczesności przejść transgranicznych w Tatrach.
2. Opracowanie szczegółowego programu nauczania przez polsko-słowacki zespół roboczy.
3. Cykl spotkań (10 razy po 2 godziny) z grupami młodzieży zarówno polskiej jak i słowackiej (po 45 osób z każdej strony) dla realizacji opisanego programu, prowadzonego przez nauczycieli, w okresie zima – wiosna. Spotkania odbywać się będą w rodzimych szkołach, a ich celem będzie  zapoznanie młodzieży z kulturą, historią i współczesnością rejonu pogranicza drugiego kraju.
4. Organizacja I Tatrzańskiego Rajdu Transgranicznego (2 dni) przez trzy przejścia graniczne polsko-słowackie dla grupy młodzieży – 90 osób  (po 45 z polskiej i słowackiej strony) plus opiekunowie. W trakcie rajdu zainaugurowane zostaną konkursy: na najlepszy opis przebytego szlaku transgranicznego i na najlepsze fotografie z przejścia danego szlaku.
5. W okresie wakacji zostanie zorganizowanych 6  wycieczek dwudniowych dla 15-osobowych (polsko-słowackich) grup młodzieży + 3 opiekunów i przewodnik, dla przejścia pozostałych szlaków transgranicznych. W trakcie wycieczek kontynuowany będzie konkurs na najlepszy opis szlaku i fotografię. Zarówno podczas wycieczek jak i rajdu, kręcony będzie film promujący szlaki transgraniczne.
6. Po wakacjach nastąpi posiedzenie komisji dla rozstrzygnięcia ogłoszonych konkursów.
7.  Na bazie najlepszych opisów szlaków transgranicznych zostanie wydany przewodnik „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne” (nakład 2000 egz.) w wersjach językowych polskiej i słowackiej, ilustrowany najlepszymi fotografiami (po 4 fot. dla każdego szlaku) i schematem szlaku.
8. Na bazie najlepszych zdjęć wydany zostanie kalendarz „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne 2011”, (jedno zdjecie na stronie) z krótkim dwujęzycznym opisem zdjęcia i schematem szlaku (nakład 500 egz.).
9. Zostanie stworzona strona internetowa Oddziału Tatrzańskiego PTTK z podstroną Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych.
10. Zostaną wykonane wielkoformatowe plansze ścienne, obrazujące przebieg poszczególnych szlaków, ilustrowane najlepszymi fotografiami (po 4 dla każdego szlaku), które stanowić będą stałą ekspozycję Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych.
11. Równolegle do opisanych działań trwać będzie adaptacja i wyposażanie pomieszczenia magazynowego w Dworcu Tatrzańskim (własność Wnioskodawcy) dla przystosowania go do wymogów Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych (prelekcje, wystawy, biblioteka, spotkania polsko-słowackie). Dla zachowania tradycji niezbędnym jest zastosowanie mebli regionalnych (drewno jesionowe).
12. Przygotowanie programu artystycznego przez młodzież na uroczystość otwarcia Centrum.
13. Uroczyste otwarcie Centrum  Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych. W programie ogłoszenie wyników konkursów i nagrodzenie (plecaki, bluzy, peleryny) zwycięzców. Wykonanie okolicznościowego programu artystycznego. Pokaz filmu promocyjnego z przejścia szlaków transgranicznych. 

 

3.6. Harmonogram działań

Rok 2009 Działanie Miejscowość Jednostka
Miesiąc 1 Spotkanie Wnioskodawcy i Partnera z nauczycielami polskimi i słowackimi Zakopane Wnioskodawca
+ Partner
Miesiąc 1 Opracowanie szczegółowego programu nauczania Zakopane Wnioskodawca
Miesiąc 2 – 6 Cykl spotkań z grupami młodzieży polskiej i słowackiej Zakopane, Zuberec Wnioskodawca + Partner
Miesiąc 7 Organizacja I Tatrzańskiego Rajdu Transgranicznego Zakopane, Zuberec Wnioskodawca
Miesiąc 11 – 14 Adaptacja pomieszczeń i wyposażanie Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych Zakopane Wnioskodawca
Miesiąc 8 – 9 Organizacja 6-u  wycieczek dwudniowych dla przejścia pozostałych szlaków transgranicznych Zakopane, Pribylina, Wysokie Tatry Wnioskodawca
Miesiąc 11 Rozstrzygnięcie ogłoszonych konkursów Zakopane Wnioskodawca
+ Partner
Miesiąc 10 – 14 Wydanie przewodnika, kalendarza, budowa strony internetowej, wykonanie plansz szlaków transgranicznych, przygotowanie programu artystycznego Zakopane Wnioskodawca
Miesiąc 14 Uroczyste otwarcie Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych, program artystyczny, projekcja filmu, wręczanie nagród Zakopane Wnioskodawca

 

3.7 Wpływ transgraniczny

Korzyści z realizacji projektu odczuwane będą po obu stronach granicy, gdyż w przewidzianych  działaniach bierze udział w równym stopniu i na równych prawach zarówno młodzież polska jak i słowacka. Wydany w dwujęzycznej wersji przewodnik „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne”, będzie dystrybuowany po obu stronach granicy.
Projekt przyczyni się do zniesienia faktycznej bariery pomiędzy społecznościami przygranicznymi, która była, przebiegająca przez Tatry, granica państwowa. Jakkolwiek układ z Schengen praktycznie ja zlikwidował, jednak po obu stronach granicy pozostały wieloletnie nawyki i większość turystów (zarówno polskich, jak i słowackich) nadal nie wie, że na szlaku turystycznym granice przekraczać można.
Projekt stwarza podstawy dalszego rozwoju współpracy transgranicznej poprzez zainteresowanie innych szkól i organizacji dla wspólnych rozmów z dyrekcjami polskiego i słowackiego tatrzanskiego parku, odnośnie możliwości udostępnienia dalszych szlaków transgranicznych, wyznaczonych, choć aktualnie zamkniętych. Działania takie przyniosą młodzieży obydwu stron wszechstronną edukacje z zakresu ochrony przyrody.
Projekt stworzy trwałe struktury współpracy poprzez nabycie przez obie strony doświadczeń, przydatnych w organizacji kolejnych rajdów i wycieczek szlakami transgranicznymi i organizowanie tych przedsięwzięć w cyklu corocznym, co znalazło potwierdzenie w podpisanym porozumieniu.   

 

3.8 Wskaźniki produktu i rezultatu

Nazwa poszczególnych wskaźników Jednostka Wartość końcowa
Produkt(y) 1. Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgr.
2. przewodnik turystyczny (dwujęzyczny)
3. kalendarz ilustrowany
4. transgraniczny rajd turystyczny
5. transgraniczne wycieczki dwudniowe
6. konferencja programowa
7. program nauczania transgranicznego
8. film promocyjny
9. wielkoformatowe plansze ścienne
1. liczba
2. egzemplarz
3. egzemplarz
4. liczba
5. liczba
6. liczba
7. liczba
8. liczba
9. sztuka
1. 1
2. 2000
3. 500
4. 1
5. 6
6. 1
7. 1
8. 1
9. 6
Rezultat(y) 1. uczestnicy rajdu
2. uczestnicy sześciu wycieczek (łącznie)
3. uczestnicy konkursów (foto i literackiego)
4. liczba instytucji do których dostarczony zostanie przewodnik + kalendarz
5. odwiedzający stronę internetową
6. uczestnicy otwarcia Centrum
1.  osoba
2.  osoba
3.  osoba
4.  liczba
5.  osoba/mies.
6.  osoba
1. 100
2. 90
3. 20
4. 90
5. 150
6. 60

 

3.10 Działania informacyjne i promocyjne

Do wszelkich działań informacyjnych i promocyjnych niniejszego projektu wykorzystane zostaną: logo Programu, logo Euroregionu Tatry oraz symbol Unii Europejskiej, a także informacja słowna o współfinansowaniu projektu przez UE (z EFRR) i budżet państwa. Zespoły powyższych znaków umieszczone zostaną na wydanych przewodnikach i kalendarzach, na makietach szlaków oraz na zaproszeniach na otwarcie Centrum. Przy wejściu do Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych umieszczona zostanie tabliczka ze stosowna informacją, dotycząca kosztów adaptacji i wyposażenia pomieszczenia.
Ponadto informacja powyższa podawana będzie ustnie podczas rajdu i wycieczek. Przedmioty stanowiące nagrody w konkursach (fotograficznym i literackim) opatrzone będą (nadruk bądź haft) w loga wymienione na wstępie rozdziału.
Zostanie opracowana informacja o projekcie i rozesłana do lokalnych środków przekazu. Po otwarciu Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych przy Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem, zostanie zorganizowana konferencja prasowa dla poinformowania o efektach projektu. 

 

Porozumienie pomiędzy partnerami w sprawie realizacji projektu

 

Porozumienie
w sprawie realizacji projektu pt.:
Powołanie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych

 

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013.

Porozumienie zawarte dnia 18.05.2009  w Zubercu, pomiędzy:

Zarządem Oddziału Tatrzańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (zwanym Wnioskodawcą) z siedzibą  w Zakopanem, reprezentowanym przez:
Jana Palidera –  Prezesa Zarządu,
Stanisława Zwijacza – Skarbnika Zarządu
a
Zakladna Skola s Materskou Skolou (zwaną Partnerem) z siedzibą w Zubercu, reprezentowaną przez:
Mgr. Marta Simicakova – Dyrektora Szkoły.

 

§ 1

1. Przedmiotem Porozumienia jest realizacja projektu pt.: Powołanie i promocja Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych

2. Projekt zakłada w terminie: od XII 2009 do XI 2010 realizację następujących działań:

1. Spotkanie Wnioskodawcy z nauczycielami polskimi i słowackimi dla ustalenia ramowego programu nauczania w zakresie znaczenia w historii i współczesności przejść transgranicznych w Tatrach.

2. Opracowanie szczegółowego programu nauczania przez zespół roboczy

3. Cykl spotkań (10 razy po 2 godziny) z grupami młodzieży polskiej i słowackiej (po 45 osób z każdej strony) dla realizacji opisanego programu prowadzonych przez instruktorów, w okresie jesień – wiosna.

4. Organizacja I Tatrzańskiego Rajdu Transgranicznego (2 dni) przez trzy przejścia graniczne polsko-słowackie dla grupy młodzieży – 90 osób (po 45 z polskiej i słowackiej strony) plus opiekunowie. W trakcie rajdu rozpoczęte zostaną dwa konkursy: na najlepszy opis przebytego szlaku transgranicznego i na najlepsze fotografie z przejścia danego szlaku.

5. W okresie wakacji zostanie zorganizowanych 6 wycieczek dwudniowych dla 15-osobowych (polsko-słowackich) grup młodzieży + 3 opiekunów i przewodnik dla przejścia pozostałych szlaków transgranicznych. W trakcie wycieczek kontynuowany będzie konkurs na najlepszy opis szlaku i fotografię.

6. Po wakacjach nastąpi posiedzenie komisji dla rozstrzygnięcia ogłoszonych konkursów.

7. Na bazie najlepszych opisów szlaków transgranicznych zostanie wydany przewodnik „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne” w wersjach językowych polskiej i słowackiej, ilustrowany najlepszymi fotografiami.

8. Na bazie najlepszych zdjęć wydany zostanie kalendarz „Tatrzańskie Szlaki Transgraniczne 2010”, (jedno zdjecie na stronie) z krótkim dwujęzycznym opisem zdjęcia.

9. Wykonanie plansz ściennych przebiegu poszczególnych szlaków, ilustrowanych najlepszymi fotografiami, które stanowić będą stała ekspozycje Centrum Szlaków Transgranicznych.

10. Równolegle do opisanych działań trwać będzie przystosowywanie i wyposażanie nieużywanej świetlicy Dworca Tatrzańskiego (własność Wnioskodawcy) dla przystosowania jej do wymogów Centrum Szlaków Transgranicznych.

11. Uroczyste otwarcie Centrum Szlaków Transgranicznych. W programie ogłoszenie wyników konkursów i nagrodzenie zwycięzców. Wykonanie okolicznościowego programu artystycznego. Pokaz filmu dokumentującego przejścia szlaków transgranicznych.

 

§ 2

1. Wnioskodawca zobowiązuje się do:

1. koordynowania realizacji całego projektu,

2. wniesienia swojego wkładu finansowego,

3. zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu,

4. wykonania adaptacji pomieszczenia w Dworcu Tatrzańskim dla potrzeb Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych

 

2. Partner zobowiązuje się do współpracy przy:

1. opracowaniu programu zajęć pozaszkolnych z zakresu historii szlaków transgranicznych,

2. prowadzeniu szkolenia młodzieży na tematy jak wyżej,

3. organizacji I Tatrzańskiego Rajdu Transgranicznego

4. organizacji wspólnego konkursu na fotografie i opisy szlaków transgranicznych,

5. kolejnych inicjatywach podejmowanych przez Centrum Tatrzańskich Szlaków Transgranicznych przy Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem

 

§ 3

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 46 000,00 (słownie: czterdzieści pięć tysięcy 00/100) EUR, w tym:

 

1. dofinansowanie ze środków EFRR 39 100,00 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sto 00/100) EUR, co stanowi 85 % kosztów całkowitych projektu,

2. wkład własny partnerów wynosi 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta 00/100) EUR, co stanowi 5 % kosztów całkowitych projektu, z czego 2 300,00 (słownie: dwa tysiące trzysta 00/100) EUR sfinansuje Wnioskodawca, a 0,00 (słownie: zero 0/100) EUR sfinansuje Partner.

 

§ 4

W przypadku nie otrzymania dofinansowania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007 – 2013, na działania wymienione w § 1 ust.2, Porozumienie straci moc obowiązującą.

 

§ 5

Porozumienie zostaje zawarte na czas od 18. 05. 2009 do 30.11.2010.