loading

Ładowanie...

KURS DLA KANDYDATÓW NA PRZEWODNIKA TATRZAŃSKIEGO KLASY III 2023-2024

Zarząd Oddziału Tatrzańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zakopanem ogłasza kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich klasy III.

 

REGULAMIN  KURSU

DLA   KANDYDATÓW NA  PRZEWODNIKÓW TATRZAŃSKICH

2023-2024

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kurs dla kandydatów na przewodników tatrzańskich (dalej zwany kursem) jest organizowany przez Zarząd Oddziału Tatrzańskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Zakopanem (dalej zwany ZO PTTK), w oparciu o Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 VI 2014 roku w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego.
 2. Zakres kursu obejmuje wykłady oraz szkolenie praktyczne w terenie i opiera się na szczegółowym programie szkolenia kandydatów na przewodników tatrzańskich zawartym w Zarządzeniu załącznik nr 4 w/w Rozporządzenia.
 3. Nad realizacją i prawidłowym przebiegiem szkolenia czuwa kierownik kursu zatwierdzony przez Marszałka Województwa Małopolskiego i ZO PTTK.

 

KWALIFIKACJE KANDYDACKIE

 1. Podania o przyjęcie na kurs wraz z opisem własnej działalności górskiej oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (oświadczenie dostępne w biurze oddziału) należy składać w biurze Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem przy ulicy Krupówki 12 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 do dnia poprzedzającego sprawdzian kwalifikacyjny.
 2. Warunkiem przyjęcia na kurs jest przynależność do Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK).
 3. Przed rozpoczęciem kursu wszyscy kandydaci są zobowiązani do przedłożenia kserokopii dokumentu zaświadczającego co najmniej ukończenie kursu wspinaczki skalnej przeprowadzonego przez uprawnionego instruktora Polskiego Związku Alpinizmu.
 4. Sprawdzian kondycji kandydatów oraz ogólnej wiedzy o Tatrach i Podtatrzu odbędzie się w miesiącu październiku 2022 roku. Dokładny termin zostanie podany na stronie zakopanepttk.pl oraz na tablicy informacyjnej przed budynkiem Dworca Tatrzańskiego.
 5. Sprawdzian kondycyjny odbędzie się na trasie Kuźnice – Hala Gąsienicowa (schronisko Murowaniec). Limit czasu dopuszczający do rozmowy kwalifikacyjnej wynosi 60 minut plus wiek (przeliczony na minuty) jednak nie może przekroczyć łącznie 100 minut (1 godzina 40 minut).
 6. Informacje o wyniku kwalifikacji na kurs będą dostępne w Oddziale Tatrzańskim PTTK przy ul. Krupówki 12 od dnia 3 listopada 2022 roku.

 

PRZEBIEG KURSU

 1. Kandydaci przyjęci na kurs są zobowiązani do złożenia w wyznaczonym terminie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania zawodu przewodnika tatrzańskiego.
 2. Kandydaci przyjęci na kurs są zobowiązani do terminowego wpłacania opłat za kurs w całości lub w wyznaczonych ratach. Nie dopełnienie tego obowiązku powoduje skreślenie z listy uczestników kursu. Nie ma możliwości zwrotu wpłaconych pieniędzy. Jeżeli ktoś wpłaci pierwszą ratę i następne i po pewnym czasie zechce zrezygnować z kursu, nie otrzyma zwrotu pieniędzy. Wpłaty należy dokonywać na konto ZO PTTK w Zakopanem – 46 1240 5165 1111 0000 5226 1756.
 3. Kandydaci przyjęci na kurs zobowiązani są do złożenia oświadczenia, że będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych kursu na własne ryzyko i odpowiedzialność. Zaleca się, by kandydat ubezpieczył się indywidualnie od następstw nieszczęśliwych wypadków i dostarczył kserokopię polisy ubezpieczeniowej kierownikowi kursu.
 4. Uczestnicy kursu wybierają spośród siebie starostę i jego zastępcę, którzy reprezentują ogół kursantów.
 5. Obowiązkiem kursantów jest uczestnictwo w szkoleniu teoretycznym i praktycznym. w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach.
 6. Obowiązkiem kierownika kursu jest opracowanie każdorazowo 1 – miesięcznego rozkładu zajęć, zadbanie o wykładowców i instruktorów oraz dopilnowanie, by zaplanowane zajęcia mogły się odbyć w wyznaczonym terminie.
 7. Kierownik kursu przygotowuje i dostarcza do ZO PTTK dokumentację merytoryczną oraz rachunki, które są następnie rozliczane przez ZO PTTK.
 8. Dokumentację kursu kierownik przechowuje w miejscu zgłoszonym we wniosku do Marszałka Województwa Małopolskiego.
 9. Wykłady na kursie, a także informacje przekazywane w terenie nie mogą być nagrywane, a następnie w jakikolwiek sposób kopiowane, przetwarzane i rozpowszechniane, chyba, że wykładowca lub instruktor wyrazi na to zgodę.
 10. Zajęcia na kursie trwają 20 miesięcy z przerwami na wakacje letnie i okresy świąteczne.
 11. W czasie trwania kursu będą przeprowadzane sprawdziany i testy z niektórych przedmiotów oraz egzaminy wewnętrzne. Pozytywne zaliczenie w/w sprawdzianów, testów i egzaminów będzie warunkiem ukończenia kursu i dopuszczenia do egzaminu państwowego.

W drugim roku trwania kursu uczestnicy mają obowiązek przeprowadzenia trzech wycieczek stażowych pod okiem wytypowanych przewodników (lista zostanie ogłoszona w 2024 roku na stronie www.zakopanepttk.pl ) .

 1. Po odbytym szkoleniu kierownik kursu w oparciu o dokumentację sporządza listę osób, które ukończyły kurs z wynikiem pozytywnym. Osoby te zostają dopuszczone do egzaminu państwowego.

 

 EGZAMIN PAŃSTWOWY

 1. Egzamin państwowy na przewodnika tatrzańskiego III klasy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna dla przewodników górskich – tatrzańskich, powołana przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
 2. Egzamin państwowy jest przeprowadzany zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 VI 2014 roku w sprawie nabywania uprawnień przewodnika górskiego oraz Regulaminu Komisji Egzaminacyjnej.
 3. Warunkiem nadania uprawnień przewodnika tatrzańskiego jest posiadanie co najmniej wykształcenia średniego. Do podania należy dołączyć kserokopię dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Rozpoczęcie kursu dla osób, które się zakwalifikowały planowane jest na koniec marca 2023 roku.
 2. Informacja o wysokości opłaty za kurs zostanie podana w dniu egzaminu kandydackiego.
 3. Wszystkie sprawy nie zawarte w niniejszym regulaminie są rozpatrywane i rozstrzygane przez ZO PTTK poszerzony o kierownika kursu.

Do pobrania w formacie PDF: Regulamin kusrsu na przewodnika tatrzańskiego_2023

załacznik_nr_9c_Zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_’CV’

Udostępnij