loading

Ładowanie...

Szlaki Tatr Polskich

Uprzejmie informujemy, że od lipca 2016 roku Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem wprowadził do zdobywania nową odznakę a mianowicie „Odznakę Szlaków Tatr Polskich” w trzech stopniach. Odznaka ta i książeczka ma pomóc w systematycznym i całościowym poznaniu naszych najpiękniejszych miejsc w Tatrach Polskich.

Podajemy również regulamin zdobywania odznaki, który znajduje się w książeczce, a która jest do nabycia w biurze Z.O. Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem przy ul. Krupówki 12, gdzie można zasięgnąć informacji o zasadach zdobywania odznaki.

Życzymy miłego wędrowania po Tatrach.

REGULAMIN ODZNAKI SZLAKI TATR POLSKICH

 

 1. Postanowienia wstępne
 1. Na podstawie art.60 ust.1 pkt 12 Statutu PTTK (tekst jednolity z dnia 7 kwietnia 2018r.) Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem ustanawia regionalną odznakę SZLAKI TATR POLSKICH (zwaną dalej Odznaką).
 2. Zdobywanie Odznaki służy metodycznemu i kompleksowemu poznaniu polskich Tatr.
 3. Przemierzanie udostępnionych, oznakowanych szlaków sprzyja bezpiecznej turystyce z zachowaniem zasad ochrony przyrody.
 4. Aktywność taka, wzbogaca wiedzę o Tatrach, ich historii i przyrodzie, daje niezapomniane wrażenia oraz bezsporną satysfakcję.
 1. Zasady zdobywania Odznaki
 1. Odznakę może zdobywać każdy, przy czym osoby małoletnie powinny czynić to pod opieką rodziców, prawnych opiekunów, osób przez nie upoważnionych lub innych osób , które z mocy prawa są upoważnione do sprawowania nad nimi opieki.
 2. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty.
 3. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć tylko jeden stopień Odznaki.
 4. Czas zdobywania Odznaki jest nieograniczony.
 5. Wycieczki można odbywać bez względu na porę roku – pieszo, na nartach, na rakietach lub na rowerze, w zależności jaki sposób poruszania się, dopuszczony jest na danym szlaku.
 6. Dany odcinek szlaku może być przemierzany w dowolnym kierunku.
 7. Zasada opisana w pkt. II.6 niniejszego Regulaminu nie dotyczy tych sytuacji w których kierunek poruszania się jest określony (szlaki jednokierunkowe).
 8. Na szczytach i przełęczach wyróżnionych w „Wykazie odcinków szlaków” zawartym w Książeczce Odznaki, pogrubioną i podkreśloną czcionką, należy jednokrotnie zrobić zdjęcie (8×10 cm) osoby ubiegającej się o odznakę w charakterystycznym otoczeniu tego miejsca. Zdjęcie trzeba wkleić na właściwej stronie Książeczki Odznaki.
 9. Potwierdzenia przebycia danych odcinków szlaku prowadzi się w odpowiednich rubrykach Książeczki Odznaki z podaniem daty jej odbycia.
 10. Potwierdzeniami mogą być oryginalne pieczątki z najbliższych obiektów obsługujących ruch turystyczny lub innych obiektów, czytelne podpisy wraz z numerem legitymacji przewodników lub przodowników turystycznych właściwych dla tego terenu, ratowników TOPR, instruktorów PZA. pracowników TPN.

III. Wymogi do zdobycia poszczególnych stopni Odznaki

 1. Ilość odcinków szlaków do przebycia spośród wymienionych w Książeczce Odznaki:

– na stopień brązowy – 50

– na stopień srebrny – 50 kolejnych

– na stopień złoty – 46 pozostałych.

 1. Weryfikacja Odznaki
 1. Podstawą weryfikacji Odznaki jest czytelnie wypełniona Książeczka Odznaki z zawartymi w niej potwierdzeniami i zdjęciami.
 2. Książeczkę Odznaki można nabyć w siedzibie Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem, w uprawnionych do tego punktach sprzedaży lub za pośrednictwem internetu – e-mail: biuro@zakopanepttk.pl
 3. W celu zweryfikowania Odznaki, Książeczkę Odznaki składa się w siedzibie Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem lub przesyła ją listem poleconym na adres: 34-500 Zakopane ul. Krupówki 12. Do koperty należy dołączyć również kopertę z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem pocztowym o wartości właściwej dla przesyłki poleconej.
 4. Weryfikację Odznaki przeprowadzają osoby wyznaczone w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem.
 5. Sprawdzeniu podlega prawidłowość wypełnienia Książeczki Odznaki oraz spełnienie innych wymogów Regulaminu Odznaki.
 6. Osoba weryfikująca Odznakę posiada prawo przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej, dotyczącej przedmiotu sprawy.
 7. Fakt pozytywnego zweryfikowania Odznaki i jej przyznania w danym stopniu, potwierdza się w Książeczce Odznaki pieczątką Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem i podpisem osoby weryfikującej.
 8. Książeczka z potwierdzeniem przyznania odznaki jest zarazem legitymacją posiadanego stopnia odznaki i uprawnia do jej nabycia i noszenia.
 1. Przepisy przejściowe i końcowe

 

 1. Wszystkie stopnie Odznaki zdobyte do dnia wejścia w życie znowelizowanego Regulaminu zachowują swoją ważność.
 2. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie Odznaki danego stopnia, mogą od dnia 01-05-2023 wybrać zasady zawarte w znowelizowanym Regulaminie Odznaki (z zaliczeniem dotychczas przebytych odcinków szlaków), lub do 31-12-2023 r. kontynuować jej zdobywanie na dotychczasowych zasadach, z wykorzystaniem  posiadanej Książeczki Odznaki.
 3. Znowelizowany Regulamin Odznaki ogłoszony jest na stronie internetowej Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem: zakopanepttk.pl i obowiązuje od dnia 01-05-2023 r.. Również z tym dniem wprowadza się nowy obowiązujący wzór Książeczki Odznaki (Uchwała Zarządu Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem nr 3/2023 z dnia 23-02-2023).
 4. Wątpliwości dotyczące interpretacji Regulaminu Odznaki rozstrzyga Zarząd Oddziału Tatrzańskiego PTTK w Zakopanem.

 

RODO  

Klauzula informacyjna zgodna z art.13 RODO – dotycząca danych osobowych, przetwarzanych przez Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem w celu przekazywania informacji lub odpowiedzi na treść zawartą w e-mailu, weryfikacji odznak PTTK oraz innej działalności statutowej.

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679      z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, którego stosowanie obowiązuje      od 25 maja 2018 r., informujemy Państwa, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem ul. Krupówki 12;
  dane kontaktowe: biuro@zakopanepttk.pl.
 • Przetwarzamy dane osobowe w celu przekazywania informacji /odpowiedzi na e-mail, weryfikacji odznak PTTK oraz innej działalności statutowej i ich archiwizacji. Dane osobowe przechowywane będą przez okres adekwatny do wykonania pkt. 2).
 • Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda udzielona przez Państwa. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania 2). Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (profilowane).
 • Mają Państwo prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia/sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do ich przenoszenia; wniesienia skargi do organu naczelnego.

 

Regulamin poprzedni

REGULAMIN ZDOBYWANIA ODZNAK SZLAKI TATR POLSKICH

INFORMACJE OGÓLNE.

Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem ustanowił zdobywanie odznak SZLAKI TATR POLSKICH (zwane dalej w skrócie STP) w celu popularyzowania turystycznego, bezpiecznego, rozważnego i systematycznego wędrowania po tatrzańskich szlakach, aby turyści poznając i podziwiając piękno przyrody tatrzańskiej, oprócz satysfakcji wędrowania, mogli mieć także satysfakcję zdobywania trzech kolejnych stopni odznak, potwierdzających ich doświadczenie turystyczne oraz umiejętności górskie i krajoznawcze.

Turyści zdobywający odznaki STP zobowiązani są do ścisłego przestrzegania przepisów Tatrzańskiego Parku Narodowego, oraz zasad bezpiecznego i rozważnego chodzenia po górach. Hasło „Góry dla rozważnych.” przekazywane turystom przez Ratowników Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w różnych ostrzeżeniach i materiałach informacyjnych, niech będzie przewodnim mottem organizowanych wędrówek.

Przed rozpoczęciem wędrówek, turyści powinni dokładnie zaplanować trasę, analizując przebiegi szlaków na mapach TPN, biorąc pod uwagę podane tam czasy przejść i trudności wynikające z przebiegu poziomic. Trasy powinny być dobierane do możliwości kondycyjnych i zdrowotnych oraz do warunków pogodowych. Przed wyruszeniem w góry powinno się przeczytać odpowiednie informacje o planowanych przejściach w którymś z przewodników po Tatrach oraz na stronach internetowych TPN i TOPR. Dobrze jest też zasięgnąć informacji od innych turystów, którzy już te szlaki przeszli, jak również czytać pisma i książki związane z górami.

Turyści rozpoczynający wędrowanie po Tatrach, powinni najpierw wędrować po łatwych szlakach dolin reglowych, a potem, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy i doświadczenia górskiego, mogą wędrować trudniejszymi szlakami w wyższych partiach gór. W tym celu w książeczce STP tak podzielono szlaki na odcinki, aby można było planować różne warianty wycieczek, najpierw łatwiejszych, potem trudniejszych, przy czym zachęca się, aby podobnie tak jak jest to w książeczce, najpierw przechodzić łatwiejsze szlaki Tatr Zachodnich, a potem trudniejsze Tatr Wysokich.

Przejście pierwszych 50 odcinków szlaków nie sprawi turystom większych trudności, a satysfakcją będzie zdobycie odznaki STP I-go stopnia. W miarę dalszego wędrowania turyści na pewno będą mieli coraz więcej satysfakcji z dokładniejszego poznawania Tatr, a zdobycie odznaki STP II-go stopnia da im dużą satysfakcję. Przejście wszystkich szlaków Tatr Polskich będzie bardzo dużym osobistym osiągnięciem turystycznym, a zdobycie i godność noszenia odznaki STP III-go stopnia będzie świadectwem bardzo dużych umiejętności i dokonań turystycznych.

II ZASADY ZDOBYWANIA ODZNAK STP.

 1. Odznaki może zdobywać każdy po ukończeniu 14-tego roku życia, przy czym turyści do ukończenia 18-tego roku życia mogą je zdobywać wyłącznie pod opieką rodziców, prawnych opiekunów lub osób przez nich upoważnionych oraz osób uprawnionych do prowadzenia turystycznego po Tatrach zgodnie z przepisami TPN.
 2. Czas zdobywania odznak STP jest nieograniczony.
 3. Książeczki STP można nabywać w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem lub w uprawnionych do tego punktach sprzedaży.
 4. Przyjęty został prosty sposób dokumentacji przejść szlaków tatrzańskich. Turysta rozpoczynając wędrówkę powinien w punkcie sprzedaży biletów TPN przybić pieczątkę w odpowiednim miejscu w książeczce STP i wpisać datę. Pieczątki należy stemplować w książeczce także w schroniskach PTTK znajdujących się na szlakach wędrówek.
 5. Na szczytach i przełęczkach wyszczególnionych w książeczce STP należy zrobić zdjęcie potwierdzające przebywanie w tym konkretnym miejscu. Na zdjęciu musi być widoczna osoba ubiegająca się o zdobycie odznaki STP. Jeżeli ktoś wykonuje sobie zdjęcie sam, może to być zdjęcie jego głowy na tle okolicznych szczytów. W książeczce STP wklejamy tylko jedno zdjęcie ze szczytu lub przełęczy, chociaż bywamy tam wiele razy.
 6. Po zakończeniu wędrówki należy w rubryce nr 3 wpisać datę przebycia odpowiedniego odcinka szlaku z rubryki nr 2.
 7. Po przejściu odpowiednich ilości odcinków szlaków, należy przedstawić prawidłowo wypełnioną książeczkę STP do weryfikacji w Oddziale Tatrzańskim PTTK w Zakopanem, osobiście lub przesłać ją listem poleconym na adres ul. Krupówki 12, 34-500 Zakopane. W tym przypadku do koperty oprócz książeczki STP należy włożyć również kopertę z adresem zwrotnym i naklejonym znaczkiem o wartości przesyłanego listu poleconego.

III WERYFIKACJA KSIĄŻECZEK STP

 1. Weryfikację książeczek STP przeprowadza Oddział Tatrzański PTTK w Zakopanem sprawdzając; prawidłowość wypełnienia książeczki, daty przejść szlaków tatrzańskich, daty potwierdzeń i autentyczność zdjęć osoby ubiegającej się o zdobycie odznaki STP, na określonych szczytach i przełęczach Tatr Polskich.
 2. Weryfikację przeprowadza się przyjmując zasadę wiarygodności i prawdziwości zapisów, potwierdzeń i zdjęć w książeczce STP, jednak w przypadku nieprawidłowego wypełnienia książeczki lub wątpliwości co do autentyczności zdjęć, Oddział Tatrzański PTTK zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy wyjaśniającej z osobą, która przedłożyła książeczkę do weryfikacji.
 3. Złożenie książeczki STP do weryfikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie na internetowej liście zdobywców odznak STP nazwiska, imienia, miejsca zamieszkania i stopnia zdobytej odznaki.
 4. Przy składaniu książeczki do weryfikacji zdobycia odznaki III-go stopnia należy dołączyć także swoje zdjęcie, takie jakie składa się do przy wyrabianiu legitymacji, dowodu osobistego lub paszportu. Zdjęcie to będzie wykorzystane przy tworzeniu internetowej Honorowej Listy Turystów, którzy przeszli wszystkie szlaki Tatr Polskich.
 5. Fakt pozytywnego zweryfikowania książeczki STP i przyznania odznaki określonego stopnia, jest potwierdzany w książeczce pieczątką upoważniającą do wykupienia i noszenia zdobytej odznaki.
 6. Pozytywnie zweryfikowana książeczka jest równocześnie imienną legitymacją upoważniającą do godności posiadania i noszenia odznaki STP. Dlatego książeczka powinna być szanowana, chroniona przed zawilgoceniem, pogięciem i zniszczeniem.
 7. Zdobycie odznaki STP jest honorowym wyróżnieniem, a noszenie jej, honorowo zobowiązuje do wzorowego zachowywania się podczas wędrówek po szlakach tatrzańskich i szlakach innych gór, do wzajemnego niesienia sobie pomocy w razie potrzeby, do służenia informacją innym turystom na szlakach, gdy o to poproszą, oraz do propagowania rozważnego, bezpiecznego chodzenia po górach, ochrony przyrody i propagowania wartości turystycznych, krajoznawczych, historycznych i patriotycznych.

 

Udostępnij